Vadegust
Les faves ofegades: una combinació resultat de segles d’experiència (II)

En el sainet mallorquí Es rector de Son Pinyol (anònim, sembla que de principis del segle passat), reconstruït per Gabriel Janer Manila i publicat en Sexe i cultura a Mallorca: la narrativa oral i el teatre, hi ha aquesta conversa entre una prostituta i un client:

Sollerica     —Me diuen sa Sollerica

i quasi sempre me pica,

senyor meu, es foradell.

Davall un bell taronger

es virgo a mi m’esfondraren

i tant de gust me donaren

que boixadora em vaig fer.

Es qui es virgo me va rompre

era des més eixerits

de Sóller. Vint-i-dos dits

tenia la humana trompa.

Rector         —Ni que fos un elefant.

Sollerica     —Estimat, es meu bergant

bona trompa manejava

i ademés, un cap de fava

digne d’un contralmirant.

En el cançoner popular mallorquí també trobem un parell de quartetes:

Per un forat dels calçons

la mostrava, la mostrava.

—¿Això què són, es coions?

—No, Blaia, es cap de sa fava.

 

A devora un ametller

i a s’ombra d’una prunera,

una femella em va fer

sa pell de sa fava enrera.

De Catalunya, en transcriurem un sonet del cèlebre Rector de Vallfogona (1582-1623) dedicat ‘A la Majordoma del Autor, que pelant una fava una vetllada, li cayguè un tros de dent, que sols tenia en tota la boca’:

Sola una mija dent, que li restava,

De totas las demès à la mia Tia,

Ab la qual mil hazanyas emprenia,

l’altre nit li va caurer, pelant fava.

 

Turbas, y diu, molt enujada, y brava:

En fava tot mon mal cifràt venia,

Tallant desde la flor primera mia,

A fins esta penyora, que’m restava.

 

Jo detingui la risa, y à la Vella,

Consolantla, diguí: Que ab las genivas

Iguals, me pareixia mes graciosa;

 

Ço es, que m’ feya mes riurer; Pero ella,

Llançantla alegra entre las flamas vivas:

Maleyta, diu, la dent tan enfadosa.

Aquesta composició, escrita a l’estil d’epitafi, la copio del llibre d’Albert Rossich Poesia eròtica i pornogràfica catalana del segle XVII:

Aquí jau un capità

de les bajoques pebrines,

Home de millors aïnes

que mai se puga trobar.

Quan los cucs veren entrar

tan disforme bescarsí

quiscú ne prengué un bocí

per la part que li tocava

de la grandíssima fava,

que excedia la d’un rossí.

Aquí jau, conforme es veu,

una cosa que mai viu:

home mort i membre viu,

i porta a la punta sèu.

Aqueixa fama alcançava

membre gros i grossa fava:

Príapo se n’espantà

quan d’ell vençut restà,

pus de palm i mig passava.

I a Barcelona també acostumen a plantar faves, segons la corranda:

Les noies de Barcelona,

totes tenen un hortet:

al bell mig hi planten faves

i a les vores julivert.

Hi ha així mateix una contribució alemanya al cançoner popular català, que va ser publicada en el setmanari Papitu del 10 de maig de 1916:

Das Rectourumkraj das Sant Celonium

von das fawas kom das punch,

thandebon kas kimhaskolthin

shelhasweghin kilometrem lluny das koul.

Que en vernacle i esporgada d’afegits ornamentals faria així:

El rector de Sant Celoni

té unes faves com el puny.

Tant de bo que els qui m’escoltin

se les vegin lluny del cul!

El 5 de juliol del mateix any publicaren el següent epigrama:

L’altre dia, a mi i la dòna

mireu lo que’ns va passar:

tot i tenint bona teca

no vàrem poguer dinar.

I això portant botifarra,

faves tendres i pebrots,

ous, tomàquets, i per postres

melons, i una figa i tot.

El 21 de març de 1923 aparegué aquesta quarteta:

A un que pelava una fava

li feia broma un tal Rull;

i així que el Rull no guaitava,

li clavà la fava a l’ull.

El 8 de novembre del 1933 van publicar aquest epitafi:

Jove, fresca i desitjada,

descansa en pau la Climenta.

Traspassà la dissortada

una trista matinada

d’un tip de faves amb menta.

Que prengui exemple el que sia

d’aquesta feta tan brava;

que les minyones, fent via,

no oblidin pas que avui dia

s’ha d’anar amb compte amb la fava.

L’11 de març de 1914 havien publicat un cuplet sense títol:

Un xicot va volguer vendre’s

tot un sac de faves tendres

i al posar-hi preu

un galifardeu

n’hi dava vuit rals o deu.

Prò un amic que l’apreciava

li va dir que tanta fava

no se la vengués

mentres n’hi dongués

aquell noi tants pocs calés.

I convence’l va lograr

perque aixís se va explicar:

—Si tres peles prens pel sac

no faràs cap benefici;

tant se val deixar l’ofici,

valga’m Deu! no siguis crac.

Si prens pel sac!

L’11 d’abril de 1917 aparegué un altre cuplet, amb ‘La Fava’ per títol:

L’Agustina era una noia

molt primeta i guapa,

prò d’allò més fava,

i rel·lacions amoroses

tenia amb un soci

que l’engatuçava.

El xicot en feia d’ella

tot lo que volía

perque era molt viu,

prometent-li amb gran cinisme,

que s’hi casaría

a l’entrar l’istiu.

Refrà:

La fava, la fava,

del seu novio en la paraula

confiava:

la promesa que li feia

ella se la creia

i se l’empassava;

la fava, la fava.

* * *

Els dos novios van anarse’n

per Pasqua Florida

a la Font Trovada,

invitant-la el molt vivales

a menjâ un xorisso

d’un pam de llargada.

La xicota es resistía

quant un troç va veure’n

tan fenomenal;

prò el promés va dir-li: nena

no passis cap pena

que no’t farà mal.

Refrà:

La fava, la fava,

del seu novio en la paraula

confiava:

la promesa que li feia

ella se la creia

i se l’empassava;

la fava, la fava.

* * *

De resultes d’aquell dia

va anar fent-se groça

la pobre Agustina,

alarmant-se la xicota,

que avans era magre

com una sardina.

El seu novio, a l’enterarse’n,

escorrent el bulto

molt formal va dî:

“No hi ha por, jo juraría

qu’és l’hidropesía

lo que deus tenî.”

Refrà:

La fava, la fava,

del seu novio en la paraula

confiava;

el pronòstic que li feia

la bajoca el creia

i se l’empassava;

la fava, la fava.

Una ració de faves a la mà d'una dona a la plaça del Pati de Valls | ACN
Una ració de faves a la mà d’una dona a la plaça del Pati de Valls | ACN

Lluís Permanyer va recollir una quarteta que va recitar Josep Maria de Sagarra un dia que es trobava fent una necessitat vora el far de Llafranc, a l’Empordà, i després la va publicar en Poemes satírics:

Pixo a l’abim:

al fons la mar blava,

allà el cap de Begur,

aquí el cap de la fava.

Perquè no es queixi ningú hi afegirem també un parell d’epigrames satírics publicats en el setmanari valencià La Traca, el primer en el número de l’11 de febrer de 1922 i l’altre en el de l’1 de març del mateix any:

Miraba y vea molt be

l’efecte d’una picá

que una pusa en mig la ma

pegá a don Bartolomé.

Y el bon señor s’estrañaba

de que un bicho tan chiquet

puga, después del moset,

alsarte sempre la faba.

 

En calitat de cuinera

entrá a servir una chica

en una casa… molt rica,

sinse saber lo que era.

Per al vórela tan pava

li digue’l señor Bonilla:

—¡Cuant tingues que fer tortilla

yo te ficaré la faba!

Aquesta quarteta aparegué en el setmanari La Chala del 12 de novembre de 1932:

Una chica d’este poble

que en conte de minchar traga

diu que el millor mós que hiá

es el qu’es pega en la… llupia.

En el número de La Traca del 26 de febrer de 1921 es va publicar un conte curt que portava per títol ‘El sac de fabes’; el relat era molt semblant al del cuplet del Papitu que hem transcrit abans:

Lo més mal que li sap a una verdulera es que li toquen el chénero.

            Si li toquen la lletuga, li manosechen les llimes o li palpen la tomata, se posa feta un lluquet.

            Per aixó se armen tan grans escándalos en lo mercat.

            El que compra no té dret a tocar res; en cambi ella igual toca la tabella com ompli el sac de fabes, y cuant tira a véndrelo vol que li donen una fortuna.

            L’atre día un fondiste amic nostre li preguntá a una revenedora:

            —¿Qué vols d’eixe sac de fabes?

            —Sinc duros –contestà ella.

            —Yo te donaré per el sac tres duros —replicá ell.

            —No li fará mal la faba —retrucá ella.

            Y tira d’así, tira d’allá, s’armá el escándalo número ú, hasta que acudí un monisipal y s’els endugué al repés.

En La Chala del 22 de juliol de 1933 aparegué una recepta de ‘Fabas a la valensiana:

Ahora que s’acoesta la Feria y noestra capital s’omplirá de forasteros, conviene haser público este plato que li s’ha ocorrido a la Nasia, pa que los que lo tasten veyan qué bien condimenta noestra directora las fabas. Hay que escullirlas ni muy tiendras ni muy viejas. Las muy tiendras no satisfasen, y las muy viejas no plenan la pancha. Una vegada escullidas que estean ni fulas ni corcadas, con huevos duros, nabo y conejo del dia se confecsiona un guiso que dise volvamos.

            Ahora, que hay que evitar las indigestiones, pa lo cual lo millor es sacarlas de la olla coando están pa amollar el suco ese que amuellan coando las ponen a bullir.

El famós sainet de Josep Bernat i Baldoví El virgo de Vicenteta (1845) comença així:

¡Recontrafotre qué feta

que m’ha pasat esta nit;

tenint la dona en lo llit,

m’hágut de fer la puñeta!…

Es el cas que ella roncava,

siga dormint ó desperta,

cuant me sá posat molt erta

la cabota de la fava;

yo al vore que me s’enpina,

li ha pegat cuatre calbóts,

pero en los caps de viróts

esta es mala medisina:

perque tot viviente sáp

que al palparli la pallorfa,

solta la fava la corfa,

y es transforma luego en náp;

y com del meu náp la fulla

té tan males condisións,

als cuatre ó sinc refregóns

m’há deixat la má á-remulla.

Yo á la dona despertava

buscantli apresa la cól,

al vore que al caragól

li anava caent la bava;

mes pesa com un baúl,

y per pronte que s’alsát

ya no-mes li han aplegat,

dos ó tres esguits pel cúl.

Per últim, i per no fer-ho més llarg, copiarem també una poesia publicada en La Chala del 4 de febrer de 1933; portava per títol ‘El robo de las favas’ i era d’un surrealisme esbojarrat:

Dulses fabas regaladas

y voladoras com nabos

en mi cuadra las goardaba

llumenosas como faros

pera ferlas botifarras.

Lladres malignos entraron

armados con caserolas,

jugando con lindos aros

las fabas qu’estaban solas

sin rechistar las gafaron.

Pucharon en somarino,

—a las trasas volador—

amagao en el camerino

del qu’es gran empinador

del barral pleno de vino.

Al gran roído astrepitoso

de la marcha del motor

m’han desperté cuant gososo

dormiendo en camas d’amor

roncaba cual ronca un oso.

Al enstante cuenta em dí

de qu’em faltaban las fabas

que goardaba para tí

cunto a la herba y al rosí

pera ferlas botifarras.

¡Oh, vil estupefasiente!

Esos lladres m’engañaron

dende los peus a la frente,

grandes lladras resultaron

d’esas que son mas calientes.

La quefa de la pandilla

contestaba al nom de Petra

tenía la mayor filla

—sostetoyendo una lletra—

de tota aquella pandilla.

A su fetillosa vos

todas las fabas gafaron,

yo no sé aón las ficaron

pos chemecs, bufits tan sols

por el aspasio crusaron.

Mentras tanto el somarino

s’esfumaba moy velós,

yo sin fabas em quedaba

con la cara feta un gos.

De la part occitana transcriurem aquesta cançoneta, recollida a la Provença alpina:

Mèstre Arnaud de Cotinhac

vende de favas

vende de favas,

mèstre Arnaud de Cotinhac

vende de favas

a bon mercat.

I La Madelon (coneguda a Catalunya com La Marió), és un interrogatori que fa un marit encrespat; està recollida al Vivarés i fa així:

—Onte as passat ta matinada,

Còrbro, mòrbro, Madelon?

Onte as passat ta matinada?

—Ero mas naa a massar de favas,

Mon Diu, grand Diu, mon marit!

Ero mas naa a massar de favas!

 

—E quauqu’un mai t’acompanhava,

Còrbro, mòrbro, Madelon?

E quauqu’un mai t’acompanhava?

—Qu’èra una de mas camaradas,

Mon Diu, grand Diu, mon marit!

Qu’èra una de mas camaradas!

 

—Las femnas pòrtan pas de barba,

Còrbro, mòrbro, Madelon?

Las femnas pòrtan pas de barba!

—Cò n’èra mas aube de moras,

Mon Diu, grand Diu, mon marit!

Cò n’èra mas aube de moras!

 

—Au mèi de mai i a gis de moras,

Còrbro, mòrbro, Madelon?

Au mèi de mai i a gis de moras!

—N’aviàm ben gardat quauquas-unas,

Mon Diu, grand Diu, mon marit!

N’aviàm ben gardat quauquas-unas!

 

—Vai me ne’n quèrre quaquas-unas,

Còrbro, mòrbro, Madelon?

Vai me ne’n quèrre quauquas-unas!

—L’augèl las a totas manjadas,

Mon Diu, grand Diu, mon marit!

L’augèl las a totas manjadas!

(—On has passat el matí, / Còrbro, mòrbro [són onomatopeies], Madelon? / On has passat el matí? / —Només he anat a collir faves, / Déu meu, gran Déu, mon marit! / Només he anat a collir faves! // —I no t’ha acompanyat ningú, / còrbro, mòrbro, Madelon? / I no t’ha acompanyat ningú? / —Era una de les meues amigues, / Déu meu, gran Déu, mon marit! / Era una de les meues amigues! // —Les dones no porten barba, / còrbro, mòrbro, Madelon? / Les dones no porten barba! / —Només eren taques de mora, / Déu meu, gran Déu, mon marit! / Només eren taques de mora! // —Al mes de maig no hi ha mores, / còrbro, mòrbro, Madelon? / Al mes de maig no hi ha mores! / —N’havíem guardat algunes, / Déu meu, gran Déu, mon marit! / N’havíem guardat algunes! // —Vés a buscar-me’n algunes, / còrbro, mòrbro, Madelon? / Vés a buscar-me’n algunes! / —L’ocell se les ha menjades totes, / Déu meu, gran Déu, mon marit! / L’ocell se les ha menjades totes!).

Haurem de dir també que, a Catalunya, les faves tenen fins i tot un sant, Sant Medir, que, segons la llegenda, era un pagès que conreava un hort al terme de Sant Cugat. L’any 303 el bisbe Sever fugia de Barcelona tot travessant la serra de Collserola i, en trobar-se amb Medir, que en aquell moment estava plantant faves (devia ser a la tardor perquè, segons el refrany, ‘Pel Pilar, faves a sembrar’), li va explicar les raons per les que s’amagava i li va dir que, si algú demanava per ell, li digués la veritat. Quan el bisbe se n’anà les faveres començaren a créixer molt ràpidament i van fer fruits a l’instant. En passar els perseguidors i preguntar-li pel bisbe, els digué la veritat, però van pensar que se’n burlava i llavors se’l van emportar i el van martiritzar fins a la mort. Cada any, el 3 de març, hi ha costum de fer una romeria des d’alguns barris de Barcelona fins a l’ermita del sant, al terme de Sant Cugat. En l’almanac del 1898 del setmanari L’Esquella de la Torratxa van publicar la poesia de Francesc Gras i Elias ‘Tarde de gloria’, on fa una descripció enyoradissa d’un d’aquests pelegrinatges:

Quan ne veig las modistetas

pels carrers de la ciutat,

alegras y juguetonas

ab faldilla de percal,

recordo á quatre noyetas

que ’s deyan Remey, Pilar,

la més petita Mercedes,

y la meva… Soletat.

Era blanca, de ullets negres,

molt expressiva, elegant,

ab son mocador de pita

y fet lo llas al costat,

lo de merino fent punxa

y com la faldilla llarch,

faldilla de llana ab qua

ab farvelá atavellat.

Eran las quatre amiguetas

y ne cosían de blanch

dins de una camisería

dels quatre cantons del Call.

Las quatre tenían nuvi,

quatre joves estudiants

richs de ilusións y esperansas.

¡Si sols teníam vint anys!…

Cada vesprada á las set

las anavam á esperar,

y cada hú ab sa parella

parlantne molt dols y baix,

ab lo pas entretingut

molt junts y calant lo cap

davam voltas y mes voltas

pels carrers del seu vehinat.

Una nit, ab gran misteri

varem los vuit acordar

aná á l’aplech, á l’hermita

de San Medí á berenar.

Seria una escapatoria,

sis horas de llibertat,

una tarde de expansió

si ’s podía portá á cap

sens que ho sabés la mestressa,

los pares, los seus germans

y no ho cantessin las merlas

per la Font Groga volant.

 

II

San Medí… ¡Quina festada!…

Quants homes, donas, minyons

de Barcelona, de Gracia,

de San Martí y de las Corts

cap á la torre de’n Gomis,

per la dressera del bosch,

cap al Coll de Collcerola

y cap dalt del vall de Hebrón

ab la mes franca alegría

y cantant com los muixons!

Qui no ha vist aquellas nenas

tot encant, tot expansió,

no sab lo qu’ es l’alegría,

la joventut y l’amor.

No eran quatre modistetas,

eran quatre blanchs coloms

extenen sas bellas alas

per valls, per serras, per tot.

Quatre aucellets fugitius

del trist y ubach obrador,

y que mostravan sas galas

á la clara llum del sol.

Quatre blancas papallonas

que anavan de flor en flor,

aquí cullint sajolida,

allí romaní y timó,

per las vernedas, violetas,

y per tot malvas d’olor.

¡Si parlessin aquells pins,

las catifas de las fonts,

los recolzos de la serra,

los pedregosos turons;

qué ’n contarían de cosas,

de miradetas d’amor,

de estretas de ma, riallas

corrent, fugint, fent lo boig

relliscantne per las herbas

y ballant per dintre ’l bosch!

¡San Medí! ¡Quíns pare-nostres

ab tan poca devoció

ne varen resá aquells llabis

ungits de mel y de amor!

¡Quin berenar! ¡quina gresca

menjantne tortells, matóns

sota la tenda del cel,

tenint per fanal, lo sol!

¡Y quína por! ¡quína angunia

á la hora del retorn,

dihent totas: —¡Si la mare

haurá anat al obrador!…

Si se sab… ¡quin miserere!

no ’m salva el Sant Cristo gros.

 

III

¡Quántas n’he passat de festas

y d’aplechs á San Medí!…

¿Qué será d’aquellas noyas

tot cor, gracias y esperit,

que al Prado las vam coneixer,

que á Novetats vam renyir,

que un valz va engendrá l’afecte

y ab un altre va finir?

A preguntar per la… meva

he anat aqueix dematí

al carrer del Correu Vell

y m’han contestat aixís:

—Ja no viu en eixos barris,

está al carrer de San Gil,

es casada, té dos nenas,

es manyá lo seu marit.

Ara s’ha tornat molt grossa.

Sempre está tancada al pis…

A la diada del Corpus

la vaig veure ab los seus fills

esperant la professó

assentada en un pedrís.

Portava un vestit princesa

molt nou y de fall antich,

las arrecadas de nuvia

y ’l pentinat molt senzill.—

¡No era ella! ¡No era pas ella!…

M’enganyavan los vehins.

No era aquella modisteta

hermosa, elegant, felís

que l’argument m’esplicava

de las obras del Escrich;

que ab las sevas amiguetas

y junt ab los meus amichs,

vam passar horas… de gloria

al aplech de San Medí.

En L’Esquella de la Torratxa del 13 d’agost de 1920 aparegué el cuplet ‘Les colles de Sant Medí’:

De bon matí

marxem;

anem a Sant Medí.

 

I

S’ajunten per la festa

l’Amor i la Primavera.

Arreu floreix la joia.

Tothom va a l’ermita amb devoció.

Quin espectacle, el Carrer Gran!—quina alegria té el jovent!

Colles airoses van passant—armant xivarri entre la gent.

Totes enflocades surten

les fadrines maques a les portes,

esperant amb ànsia el jove

que al passâ’ls hi tiri una flô.

Oh, quin bon dia—per l’aimador!

Al cel alegria—i a la terra amor!

Vinga lluî—que és Sant Medí!

I hàla, amunt, tots amb les colles!

Al sê allí—teca i bon vi

i cants i dança a desdî:

«Au, repica-li!—Au, repica-li!

Pica-li la botella!

Ara és hora: riem, cantem,

prou que un dia vindrà el patî.

I, si amb salut ens trobem,

tornarem

cad’any a Sant Medí.»

 

II

El sol ja va a la posta.

Ja baixa tothom la costa.

Adéu, adéu, ermita!

Floreixen als llavis les cançons.

Dalt del cavall, jovent lluït—vinga fê el maco i gallejâ.

Dú la bandera el més petit—i davant d’ell va el «capità».

Les carroces venen plenes

de minyons que tiren a les noies

ramellets de violetes,

carmetlets i dolços i confits.

Quantes musiques,—quants gallarets!

Ja les colles riques—són als Josepets.

Pel Carrer Gran—quin goig que fan

les típiques colles tan alegres,

quan van passant—tot bromejant,

rient, garlant i festejant:

«Au, repica-li!—Au, repica-li!

Pica-li la botella!

Ara és hora: riem, cantem,

prou que un dia vindrà el patî.

I, si amb salut ens trobem,

tornarem

cad’any a Sant Medí.»

Aquest article forma part de l’obra Història de la cuina catalana i occitana.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa